Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel haar rechtsopvolger, dan wel één of meer van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar gelieerde vennootschappen.

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtige(n) en erfgenamen.

Partijen: UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en wederpartij tezamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene of specifieke voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan wel vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wederpartij zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes, aanbiedingen en uitingen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, in welke vorm dan ook, zijn enkel aan de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is vermeld.

3. Levertijden en overige voor door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8. Offertes, inclusief alle overige beschikbaar gestelde gegevens, blijven eigendom van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en mogen zonder toestemming van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel aanvang van de uitvoering van de opdracht door of namens haar reeds is aangevangen.

2. Wijzigingen en uitbreidingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames binnen 7 dagen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens waarvan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, behoudt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de extra kosten voortvloeiend uit de vertraging aan wederpartij in rekening te brengen.

3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

6. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden en welke toerekenbaar is aan wederpartij.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging, dan wel aanvulling op de overeenkomst financiële, dan wel kwalitatieve consequenties heeft, zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV wederpartij hier voorafgaand over inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging, dan wel aanvulling van de overeenkomst een overschrijving van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

Artikel 7 Levering
1. Levering geschiedt af van fabriek / winkel / magazijn van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

2. Indien levering geschiedt op basis van Incoterms, zal de tussen partijen overeengekomen Incoterm van toepassing zijn.

3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.

4. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

5. Indien de zaken worden bezorgd is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze gegevens aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

8. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te facturen.

Artikel 8 Transport
1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van wederpartij. Ook indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor het transport zorg draagt, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het vervoer. ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV Pagina 2 van 4

UL103
Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

2. Mocht een beroep op het in het vorige lid gestelde niet opgaan, dan is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op verzoek van wederpartij haar vordering op de vervoerder, dan wel de verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.

Artikel 9 Monsters en modellen
1. Monsters of modellen worden in overleg, al dan niet middels een proefopstelling verstrekt en gemonteerd voor de duur van 30 dagen. Na ommekomst van deze termijn is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd de monsters of modellen bij wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien wederpartij binnen 30 dagen aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kenbaar maakt de zaken niet te willen afnemen, zullen deze bij wederpartij opgehaald en gedemonteerd worden en is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd de (de)montagekosten bij wederpartij in rekening te brengen.

3. Wanneer aan wederpartij een monster of model getoond of geleverd wordt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn geleverd zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Levering geschiedt telkens onder opschortende voorwaarde, zijnde een eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering verschuldigde koopprijs, dan wel de vordering van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen jegens UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, zijn voldaan.

2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het voorgaande lid niet is ingetreden, mist wederpartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden of te verpanden, dan wel op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV daarvan onverwijld in kennis te stellen.

4. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te houden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder brand, diefstal en schade, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ter inzage te geven.

5. Door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde zaken, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Indien wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde, doch nog niet betaalde, zaken heeft verkocht aan derden, is wederpartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV over te dragen.

6. Indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen, is zij van rechtswege in verzuim. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Wederpartij zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV alsdan daartoe in de gelegenheid stellen.

7. Voor het geval dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel aan een door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waarbij de eigendommen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8. De kosten verband houdend met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan wederpartij in rekening gebracht en zijn door wederpartij aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek en reclame
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.

2. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eis die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te worden gemeld.

4. De in de handel, en in het bijzonder in de onderhavige sector, gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.

5. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd. Voorts verliest wederpartij alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij op juiste wijze en tijdig heeft gereclameerd, doch zij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.

6. Indien ingevolge het bovenstaande tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of op de wijze zoals door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangegeven.

Artikel 12 Installatie en montage ter plaatse
1. Wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie/montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de werkzaamheden dadelijk door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd (extra) reis- en/of verblijfkosten, alsmede de wachttijd aan wederpartij in rekening te brengen, welke extra kosten wederpartij dient te vergoeden.

2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd/gemonteerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals bekabeling e.d., voor rekening en risico van wederpartij.

3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gaat nadrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV wordt geïnstalleerd/gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet, dan wel niet eenvoudig bereikbaar zijn van een montageplek, komen voor rekening van wederpartij.

4. Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbo-wetgeving voor de personen werkzaam voor UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV vereiste voorzieningen, alsmede voor een voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaats voor het geleverde, alsmede van materialen, gereedschappen e.d. van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mochten ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van (personen werkzaam voor) UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

6. Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV vanwege de installatie/montage mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV. Wederpartij is gehouden UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen, alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij wederpartij aantoont dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV door middel van duidelijke aanwijzingen en situatieschetsen e.d. genoegzaam op de hoogte was gesteld.

Artikel 13 Inspectieplicht
1. Wederpartij is gehouden het geleverde, alsmede de resultaten van dienstverlening en service onverwijld na levering te controleren.

2. Voor zover sprake is van installatie/montage wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan wederpartij mededeling is gedaan.

3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens wederpartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien, ondanks een daartoe gemaakte afspraak, een door wederpartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van wederpartij.

4. Wederpartij tekent voor ontvangst van de door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde zaken en/of diensten op het door (personen of ondernemingen werkzaam voor) UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangeboden vervoersdocument of op de werkbon. Wederpartij maakt op voornoemde documenten melding van alle direct zichtbare gebreken of tekorten en/of ondervonden problemen in de dienstverlening.

5. Wederpartij dient een eventuele klacht uiterlijk binnen 7 dagen na (op)levering schriftelijk te melden aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

6. Wederpartij stelt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren.

7. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke akkoordbevindingen door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

8. Schendingen van de bepalingen uit dit artikel leidt tot verval van elk recht van reclame van wederpartij.

Artikel 14 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV met wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs.

2. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is onder andere gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, grondstoffen, lonen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.

3. Door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 15 Betaling
1. Wederpartij dient betaling van orders binnen 14 dagen na factuurdatum aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te voldoen, zonder enige korting, dan wel beroep op verrekening, op een door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, één en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voor zover wederpartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet correct is, dient zij dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt wederpartij geacht de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of de diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend.

3. Reclamering, dan wel het indienen van bezwaren en/of klachten, ontslaat wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen jegens UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

4. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten zonder dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV jegens wederpartij tot enigerlei vergoeding van schade gehouden is, indien wederpartij in gebreke is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, volgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

7. Is wederpartij in gebreke, dan wel in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging of voldoening voor rekening van wederpartij. Deze kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,–, bedragen. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nodig waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, dan wel surseance van betaling van wederpartij, zijn de vorderingen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Garanties
1. Op door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde zaken verstrekt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV 12 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.

2. Voor zover UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV garantie verstrekt, zal deze garantie nimmer verder strekken dan de door de fabrikant, dan wel de leverancier aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verstrekte garantie en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.

3. Wederpartij dient UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV binnen 7 dagen na het moment waarop het gebrek is geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk gedetailleerd van de gebreken op de hoogte stellen. Voor zover UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is het gebrek te herstellen, dient wederpartij haar een redelijke termijn te vergunnen om daartoe over te gaan.

4. Wederpartij kan slechts een beroep op garantie doen, indien deze niet in gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

5. Wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel, dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, anders dan door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verricht, alsmede bij van buiten komende oorzaken als inductie-, bliksem-, brand- of waterschade. Voorts zal wederpartij geen beroep op garantie kunnen doen, indien wederpartij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of door een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan wel heeft doen uitvoeren of ingeval het geleverde gebruikt wordt voor andere doeleinden dan normale (bedrijfs)doeleinden. In al deze gevallen vervalt een eventuele garantieverplichting van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor zover deze mocht bestaan.

6. Indien achteraf blijkt dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan, zullen de door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tegen bij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij wederpartij.

7. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is wederpartij gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting niet nakomt komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

2. Indien wederpartij, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten ter vervanging, op wederpartij te verhalen.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, behoudt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van de Auteurswet.

2. Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt, dan wel tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., zijn uitsluitend bestemd om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Indien wederpartij aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV informatiedragers, (elektronische) bestanden, software, etc., verstrekt, garandeert wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en/of andere defecten.

6. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door wederpartij verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, dan wel schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

2. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade die wederpartij en/of derden door of tengevolge van het handelen, dan wel nalaten van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ondervindt, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens wederpartij en/of derden is veroorzaakt.

4. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV. Wederpartij is bij een storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en/of overmatig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

6. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van wederpartij.

7. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. beperken.

8. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV jegens wederpartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en zonder dat wederpartij daarbij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is zij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om: gebreken te herstellen, vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren (doch enkel na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of onderdelen), ontvangen factuurbedragen, dan wel reeds verzonden facturen te crediteren of een in overleg met wederpartij te bepalen financiële vergoeding te voldoen.

10. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of anderszins, is de aansprakelijkheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som die aan de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV in het voorkomend geval daadwerkelijkgedekt is door de verzekering, en wel de hoogste van voornoemde sommen. De beperking tot maximale factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren gaat door toedoen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.

11. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gemeld.

12. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.

13. Wederpartij is jegens UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan derden betaalde boetes en/of gegeven kortingen, die UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan wederpartij toe te rekenen tekortkoming.

14. Wederpartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuistheden in het door wederpartij in het kader van de overeenkomst aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door wederpartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in opdracht van wederpartij door derden zijn uitgevoerd.

15. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals brand, diefstal, waterschade of molest, zulks onverminderd de bevoegdheid van wederpartij om aan te tonen dat één en ander het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van UNIQUELIGHTS NEDERLAND BV.

Artikel 20 Overmacht
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur zolang de situatie van overmacht aanhoudt.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk, dan wel blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV behoort te verblijven. Ondermeer, doch niet uitsluitend, zullen als overmachtsituaties gelden: belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde (inter)nationale (overheid)instanties, oorlog, terreur, onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, gebrek aan de grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV, waterschade of natuurrampen en indien de leveranciers van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV hun verplichtingen niet nakomen waardoor UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet in staat is om na te komen, alsmede iedere andere situatie waarop UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen van wederpartij of derden indien deze schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, waaronder, doch niet uitsluitend, diefstal van apparatuur en andere zaken door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te leveren, dan wel te verzorgen.

Artikel 21 Ontbinding overeenkomst
1. Behoudens het bepaalde in de wet is wederpartij in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in verzuim en is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten indien wederpartij één of meer van haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, ongeacht de aard of omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan, dan wel indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, aan wederpartij (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, wederpartij wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of indien wederpartij conform hetgeen bepaald in de wet onder curatele of haar vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot voornoemde gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend.

2. De na de ontbinding ontstane vordering van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op wederpartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 22 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen overeenkomsten met buitenlandse wederpartijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, nadere overeenkomsten of deze voorwaarden, is de rechter te Leeuwarden bevoegd.

Artikel 24 Slotbepalingen
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. De voorwaarden die van toepassing zijn, is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Copyright © 2011 Unique Lights

In trotse samenwerking met onze partners
  • Raytec
  • Dialight
  • ATM lighting
  • Indulite
  • Innolumis
  • Intra Lighting
  • Rubitech
  • Midstream

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief